Regulamin konkursu Wiosna w serwisie Nabutach.pl

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu „Wiosna w serwisie Nabutach.pl”, jest redakcja portalu Nabutach.pl zwana dalej ,,Organizatorem’’.
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 marca 2012r. i

trwać będzie do dnia 20 czerwca 2012r.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 27 czerwca 2012 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. W Konkursie nie mogą brać pracownicy, współpracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie http://www.nabutach.pl/community oraz zamieszczenie w czasie trwania konkursu w serwisie materiałów o tematyce turystycznej takich jak zdjęcia, filmy, wydarzenia oraz tematów i postów na forum zgodnych z regulaminem serwisu nabutach.pl.
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko materiały wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
3.2. Uczestnik zgłasza materiały do Konkursu po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej http://www.nabutach.pl/community, zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.
3.3 Za dodane do serwisu materiały będą przyznawane do konta użytkownika w serwisie punkty.
3.4 Do każdej fotografii i filmu Uczestnik jest zobowiązany dołączyć krótki opis.
3.5. Zgłoszenie materiałów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych materiałów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
3.6. W przypadku, gdy na zgłaszanych materiałach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację materiałów i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
3.7. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika materiałów, które:
a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce
b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich
c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełniają podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt 3.9 lub podstawowych wymagań
g) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie serwisu i forum Nabutach.pl.
3.8 W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 3.7 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
3.9 Wymagania techniczne materiałów:
3.9.1 Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 640*480piks. oraz wielkość nie większą niż 1MB
3.9.2 Filmy powinny mieć rozdzielczość 360p i długość co najmniej 5 minut oraz wielkość nie większą niż 8MB. W przypadku dodania linków brak ograniczenie wielkości pliku.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
4.1. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy uzyskają największą ilość punktów za umieszczone w serwisie materiały w okresie trwania konkursu:
a) I miejsce w konkursie – uczestnik który uzyskał największą ilość punktów
b) II miejsce w konkursie – drugi uczestnik w kolejności do co ilości uzyskanych punktów
c) III miejsce w konkursie – trzeci uczestnik w kolejności do co ilości uzyskanych punktów
4.2. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
I miejsce – zwiedzanie przez dwie osoby z przewodnikiem Reprezentacyjnych Komnat Królewskich w Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie – wartość nagrody 300zł,
II miejsce – zwiedzanie przez dwie osoby z przewodnikiem Szlaku turystycznego "Podziemia Rynku” w Krakowie – wartość nagrody 200zł,
III miejsce – zwiedzanie przez dwie osoby z przewodnikiem Szlaku turystycznego "Podziemia Rynku” w Krakowie – wartość nagrody 200zł.
4.3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
4.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu http://www.nabutach.pl/aktualnosci/101-aktualnosci/180-konkurs-wiosna-w-serwisie-nabutach-pl w dniu 27 czerwca 2012r.
5.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane, dane adresowe oraz wybrany termin zwiedzania. Wycieczki odbędą się w wybrany weekend lipca-sierpnia 2012 r. Organizator zastrzega możliwość wyznaczenia innego terminu w przypadku braku możliwości rezerwacji na wybraną ekspozycję lub szlak turystyczny w podanym przez zwycięzcę terminie.
5.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust. 5.2, nagroda przepada.
5.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
5.6. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
5.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, wizerunku, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
5.8. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do materiałów a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach lub filmach w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
6.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z materiałów (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;
i. dokonywanie opracowań materiałów, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
6.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa materiałów rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, wizerunku, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z materiałów w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,
6.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z materiałów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie materiałów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
6.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
6.7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs materiałów, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
6.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
6.9. Upoważnienia opisane w ust. 6 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 10 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Konkursu http://www.nabutach.pl/aktualnosci/101-aktualnosci/181-regulamin-konkursu-wiosna2012.
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.