Artykuły

Regulaminu Serwisu Nabutach.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b) zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,

c) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin wraz z załącznikami przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. W rozumieniu regulaminu:

a) Usługodawcą jest redakcja serwisu Nabutach.pl

b) Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

c) Usługą są wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

d) Serwisem jest serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem http://www.nabutach.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,

e) Adresem elektronicznym jest oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

f) Informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

g) Systemem teleinformatycznym jest zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,

h) Świadczeniem usługi drogą elektroniczną jest wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,

i) Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

 j) Materiałami są teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane serwisowi Nabutach.pl przez użytkowników

k) Regulaminem jest niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

4. Serwis Nabutach.pl jest serwisem społecznościowym zrzeszającym osoby o zainteresowaniach turystycznych i lubiących zwiedzać Polskę, który umożliwia swoim Użytkownikom wyszukiwanie kontaktów i zarządzanie nimi, podtrzymywanie relacji z innymi Użytkownikami , wymianę wiedzy i doświadczeń, ułatwia poszukiwanie informacji na temat firm i usług branży turystycznej.

5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

6. Regulamin usługi Forum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.

 

§2 WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
  2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 

§3 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowych przesyłanych przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.

2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

e) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce nabutach.pl, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,

f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich,

g) zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.

6. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.

7. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Nabutach.pl

8. Użytkownik podając nazwę konta w ramach serwisu Nabutach.pl oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

9. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

10. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie maksymalnie do 72 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.

11. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

12. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis Nabutach.pl w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest serwis Nabutach.pl.

13. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, zdjęć, filmów, materiałów lub wypowiedzi na Koncie udziela Nabutach.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

14. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

15. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

16. Usługodawca świadczy następujące usługi:

a) utworzenie indywidualnego, unikalnego konta Użytkownika,

b) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,

 c) udostępnienie Użytkownikowi członkostwa w grupach tematycznych

d) umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,

e) umożliwienie Użytkownikowi zakładania tematów i umieszczania wpisów na forum

f) umożliwienie Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć i filmów do Galerii,

g) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy znajomych,

h) nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,

i) korzystania z mechanizmów dodawania (artykułów , firm , produktów , usług )

j) umieszczanie w serwisie ogłoszeń

k) dzielenie się z innymi użytkownikami informacjami

 

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Nabutach.pl.

b) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz Informacji handlowych.

c) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące, obelżywe,  zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw i do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

5. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę lub Administratorów dla potrzeb świadczonej usługi.

6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik zobowiązuje się:

a) nie rozpowszechniać w sposób bezprawny zdjęć, filmów, materiałów, treści, muzyki, oprogramowania objętego prawami innych osób,

b) nie rozpowszechniać oprogramowania przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

c) nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,

d) nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spamming, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Serwisu,

e) nie przesyłać Materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne

8. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .

a) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

b) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

d) reklam, haseł reklamowych, także pod postacią zdjęć. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis Nabutach.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.

9. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie zdjęcia i filmy  przedstawiające jego wizerunek i wyłącznie w sposób umożliwiający jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Usługodawcy. Administratorzy uprawnieni są do usunięcia zdjęć uznanych przez nich za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania Użytkownika.

10. Uporczywe zamieszczanie nieodpowiednich treści, w tym nieodpowiednich zdjęć lub filmów, uprawnia Usługodawcę do zablokowania konta Użytkownika.

11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), umieszczonych w Serwisie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.

 

§5 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

1. Użytkownikom, którzy zamieszczają w serwisie wpisy, zdjęcia, filmy, materiały  artykuły itp. przyznawane są punkty za tzw. aktywność.

2. W zależność od ilości posiadanych punktów użytkownik może uzyskać prawo do udziału w konkursach organizowanych przez serwis nabutach.pl

3. Szczegółowe zasady są ogłaszane każdorazowo w regulaminie danego konkursu.

 

§6.1 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwis zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a) nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c) nie przekazywania do Serwisu Nabutach.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

2. Ilość materiałów zamieszczanych w Serwisie oraz czas przechowywania Materiałów w Serwisie są ograniczone. Nabutach.pl zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych.

3. Przekazując i Umieszczając Materiały do publikacji w Serwisie Nabutach.pl Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub odpowiednia licencja umożliwiająca zamieszczenie Materiałów w Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Nabutach.pl z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przekazanego stosownie do niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

5. Zarejestrowany Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści / Materiały / przekazane przez niego do publikacji w Serwisie Nabutach.pl.

6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie do publikacji w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów Materiałów przekazywanych do publikacji w Serwisie.

7. Inni użytkownicy serwisu mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów.

 

§6.2 PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU Nabutach.pl

1. Nabutach.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Serwisu Nabutach.pl przez Użytkowników,

b) treść komentarzy, zdjęć, filmów, materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik umieszczając treści na portalu bierze na siebie pełną tego odpowiedzialność. Nabutach.pl nie odpowiada za treści artykułów umieszczane przez użytkowników portalu

c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu Nabutach.pl

2. Nabutach.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,

c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

e) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,

f) nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

 

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza informacje dostarczone przez użytkownika podczas rejestracji na stronie, włączając w to login i hasło, dane osobowe (imię i nazwisko), województwo i miasto, oraz e-mail; Jako zarejestrowany użytkownik masz opcję wpisania dodatkowych danych takich jak adres strony WWW, zainteresowania w swoim profilu. Możesz kontrolować, które informacje są wyświetlane publicznie poprzez stronę „Edytuj profil”.

 2. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy.

3. Dane osobowe inne niż wskazane w punktach 1 i 2 powyżej przetwarzane są przez Użytkownika wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w Serwisie. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie ich przechowywania w Serwisie, w szczególności nie podlegają utrwalaniu w jakikolwiek inny sposób, powielaniu, przekazywaniu w sposób inny niż na żądanie Użytkownika.

4. Ponadto Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Usługobiorców oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczną, zapisywane w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.

5. Każdorazowo Usługobiorca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Usługobiorcy z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeni usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 6. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

9. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych i statystycznych informacji.

10. Serwis nabutach.pl używa tzw. "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową

11. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu nabutach.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Usługobiorcy.

12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,    utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,     dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

13. W ramach serwisu internetowego nabutach.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

15. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu nabutach.pl, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nabutach.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

16. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nabutach.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.  

17. Wyłączenia plików cookie w przeglądarce można wykonać w ustawieniach przeglądarki internetowej posługując się instrukcją obsługi jej producenta. Instrukcje obsługi najpopularniejszych przeglądarek dostępne są po poniższymi adresami:

- Przeglądarka Internet Explorer

- Przeglądarka Firefox

- Przeglądarka Opera

- Przeglądarka Chrome

- Przeglądarka Safari

18. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną

19. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

20. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

21. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w punkcie §3 Regulaminu.

22. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym na żądanie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Usługodawca.

 

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy przesyłać elektronicznie wysłanym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2012r.
  2. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.nabutach.pl/regulamin
  3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część
  4. Nabutach.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 4. niniejszego artykułu.
  5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Nabutach.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.
  6. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

 

Załączniki:

  1. Regulamin forum serwisu Nabutach.pl